top of page

Dbając o ochronę przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej „RODO”, chciałabym poinformować, iż na adres e-mail: artportfolio007@gmail.com mogą Państwo kierować pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwa i Państwa dziecka/dzieci biorącego/ych udział w zajęciach edukacyjnych,  a także żądania w celu realizacji przysługujących Państwu praw. Istnieje także możliwość kontaktowania się za pomocą poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny: Artportfolio Wojciech Pąkowski,

ul. Podlaska 186, 05-520 Parcela - Obory.

 

Artportfolio Wojciech Pąkowski ul. Podlaska 186, 05-520 Parcela - Obory NIP:5261045671, REGON:011568433, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „Artortfolio”) jest administratorem danych osobowych osób, które:

 

  1. zawarły z Artportfolio także przed dniem 25 maja 2018 roku, umowy lub podjęły czynności zmierzające do zawarcia takich umów, a także danych osobowych ich dziecka/dzieci biorącego/ych udział w zajęciach edukacyjnych.

 

Państwa  dane osobowe i dane osobowe Państwa dziecka/dzieci przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy/ów, a podstawą prawną jest artykuł 6 ust. 1 pkt b) RODO (tj. zawarcie i wykonanie umowy).

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa dziecka/dzieci będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

  1. są zainteresowane otrzymywaniem informacji  handlowych od Artportfolio, jeżeli w tym celu udzieliły zgody na takie przetwarzanie.

Ponadto jeżeli udzielili Państwo zgody na wykorzystanie wizerunku Państwa dziecka/dzieci poprzez upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych dla celów promocyjnych przez Artportfolio, wizerunek ten będzie przetwarzany wyłącznie w celu na jaki została udzielona zgoda.

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu na jaki została udzielona zgoda, a podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 pkt a) RODO ( tj. udzielona zgoda).

 

.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

W każdym czasie mają Państwo prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu wycofania zgody należy wysłać wiadomość pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny lub adres email  Artportfolio  wskazany powyżej.

  1. Ponadto, Artportfolio przetwarza dane osobowe niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Artportfolio, tj. w celu rozpatrywania ewentualnych roszczeń, nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a  Artportfolio, marketingu bezpośredniego produktów lub usług Artportfolio, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO (tj. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora).

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Artportfolio jest rozpatrywanie ewentualnych roszczeń, nawiązanie lub zachowanie relacji biznesowych pomiędzy Państwem a Artportfolio, marketing bezpośredni produktów lub usług Artportfolio.

Odnośnie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Artportfolio, tj. w celu rozpatrywania ewentualnych roszczeń, nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a Artportfolio, marketingu bezpośredniego produktów lub usług Artportfolio, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego powyżej, tj. do czasu jego wypełnienia lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.

 

 

Pozostałe informacje

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być:  podmioty świadczące na rzecz Artportfolio  usługi księgowe, operatorzy pocztowi,  kurierzy.  Dane osobowe mogą także zostać ujawnione właściwym organom, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Osoba której dane dotyczą nie podlega zautomatyzowaniu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do żądania od Artportfolio dostępu do  danych osobowych swoich i swojego dziecka/dzieci, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Dbając o ochronę przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej „RODO”, chciałabym poinformować, iż na adres e-mail: artportfolio007@gmail.com mogą Państwo kierować pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwa i Państwa dziecka/dzieci biorącego/ych udział w zajęciach edukacyjnych,  a także żądania w celu realizacji przysługujących Państwu praw. Istnieje także możliwość kontaktowania się za pomocą poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny: ARP-SCREEN Anna Radzimirska-Pąkowska,

ul. Podlaska 186, 05-520 Parcela - Obory.

 

ARP-SCREEN Anna Radzimirska Pąkowska ul. Podlaska 186, 05-520 Parcela - Obory NIP:5261016793, REGON:011568433, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: „ARP-SCREEN”) jest administratorem danych osobowych osób, które:

 

  1. zawarły z ARP-SCREEN także przed dniem 25 maja 2018 roku, umowy lub podjęły czynności zmierzające do zawarcia takich umów, a także danych osobowych ich dziecka/dzieci biorącego/ych udział w zajęciach edukacyjnych.

 

Państwa  dane osobowe i dane osobowe Państwa dziecka/dzieci przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy/ów, a podstawą prawną jest artykuł 6 ust. 1 pkt b) RODO (tj. zawarcie i wykonanie umowy).

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa dziecka/dzieci będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

  1. są zainteresowane otrzymywaniem informacji  handlowych od ARP-SCREEN, jeżeli w tym celu udzieliły zgody na takie przetwarzanie.

Ponadto jeżeli udzielili Państwo zgody na wykorzystanie wizerunku Państwa dziecka/dzieci poprzez upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych dla celów promocyjnych przez ARP-SCREEN, wizerunek ten będzie przetwarzany wyłącznie w celu na jaki została udzielona zgoda.

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu na jaki została udzielona zgoda, a podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 pkt a) RODO ( tj. udzielona zgoda).

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

W każdym czasie mają Państwo prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu wycofania zgody należy wysłać wiadomość pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny lub adres email  ARP=SCREEN  wskazany powyżej.

  1. Ponadto, ARP-SCREEN przetwarza dane osobowe niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ARP-SCREEN, tj. w celu rozpatrywania ewentualnych roszczeń, nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a  Artportfolio, marketingu bezpośredniego produktów lub usług ARP-SCREEN, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO (tj. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora).

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ARP-SCREEN jest rozpatrywanie ewentualnych roszczeń, nawiązanie lub zachowanie relacji biznesowych pomiędzy Państwem a ARP-SCREEN, marketing bezpośredni produktów lub usług ARP-SCREEN.

Odnośnie przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ARP-SCREEN, tj. w celu rozpatrywania ewentualnych roszczeń, nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a ARP-SCREEN, marketingu bezpośredniego produktów lub usług ARP-SCREEN, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego powyżej, tj. do czasu jego wypełnienia lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.

 

 

Pozostałe informacje

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być:  podmioty świadczące na rzecz ARP-SCREEN  usługi księgowe, operatorzy pocztowi,  kurierzy.  Dane osobowe mogą także zostać ujawnione właściwym organom, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Osoba której dane dotyczą nie podlega zautomatyzowaniu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do żądania od ARP-SCREEN dostępu do  danych osobowych swoich i swojego dziecka/dzieci, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

bottom of page